SHELL LUBRICANTS SÜSINIKUNEUTRAALSUSE PIKAAJALINE VASTUTUS

1. Enne CO2 ekvivalendi tasaarvestamist (CO2e) heitkogustega[1], Shell[2] soovitab kliendil kõigepealt püüda vältida ja teiseks vähendada süsinikdioksiidi heitmeid ning kompenseerida CO2e heitkoguseid ainult juhtudel, kui ülalnimetatud võimalused pole teostatavad. Seda saab saavutada võimalikult vähese kütuse kasutamisega, näiteks (osaliselt) elektrisõidukite kasutamise, sõidukite energiatõhususe parandamise ja juhi käitumise parandamise kaudu. Praegu ei pruugi olla võimalik CO2e heidete teket täielikult vältida või vähendada. Seetõttu pakub Shell võimalust kompenseerida ülejäänud CO2e heitkoguseid, ostes süsinikukrediite, et tasakaalustada Shell Lubricants süsinikuneutraalsete toodete kogu elutsükli heitmeid.
2. Mõiste „süsinikuneutraalne” näitab, et Shell on teinud tehingu, kus süsinikdioksiidi ekvivalendi kogus, mis on seotud tooraine soetamise ja eeltöötlemisega, määrdeainete tootmise, pakendamise, jaotamise ning järgneva Shell Lubricants toodetega seoses olevate materjalide järelkäitlemisega, on atmosfäärist eemaldatud looduspõhise protsessi kaudu või on need looduslike ökosüsteemide hävimise vältimise teel säästetud heitkogused.
3. CO2e heitkoguste arvutamine on saadud vastava turu kliendi ostetud Shell Lubricants süsinikuneutraalsete toodete liitri korrutamisel kohaldatavate heitekoefitsientidega.
4. Praegu pole määrdeainete kogu kasutustsükli jooksul heitmete kirjeldamiseks saadaval ühtegi standardset heitekoefitsienti ega tootekategooria reeglit. Selle tulemusel põhinevad Shelli kasutustsükli hindamise (LCA) arvutused heitekoefitsientidel, mis saadakse tavaliselt järgmistest allikatest: Shelli sisemised uuringud, väliskonsultandid, tunnustatud kasutustsükli inventeerimise andmebaasid ja avalik kirjandus. Shell määrdeainete kogu kasutustsükli jooksul CO2e sisaldavate heitkoguste arvutamisel järgiti riiklikke ja rahvusvahelisi standardeid ning tööstuse parimaid tavasid. Alusmudeli suhtes on tehtud sõltumatu kriitiline ülevaade ja sellega seotud protsessid on sõltumatult läbi vaadanud väline, akrediteeritud kontrolliasutus.
5. Shell kompenseerib süsinikdioksiidi heitkoguseid, mis tulenevad Shelli määrdeainete kogu elutsüklist, kasutades kontrollitud süsinikukrediite. Süsinikukrediit tähistab 1 tonni süsinikdioksiidi vältimist või eemaldamist. Nende krediitidega kaubeldakse valitsuste ja ettevõtete vahel. Süsinikukrediidi kvaliteedi ja terviklikkuse tagamiseks on olemas tugev programm kolmandate osapoolte standarditest, kontrolliprotsessidest ja registritest.
6. Shell ja selle tütarettevõtted ei vastuta mingil viisil süsiniku kompenseerimise arvutamisest tulenevate kahjude, kahjustuste ega kulude eest.
7. Süsinikukrediiti saab arvestada ainult ühe korra; Shell ei esita ega garanteeri, et pakutavad süsinikdioksiidi hüvitised vastavad 23. veebruaril 2021 kehtivate aruandlusstandardite, näiteks kasvuhoonegaaside protokolli või ISO 14064 alusel kehtivate aruandlusstandardite nõuetele või ootustele. Süsinikukompensatsiooni võib Shell kasutada aastase arengu arvutamiseks oma süsinikujalajälje[3] eesmärgi suhtes. Shell kaotab kalendriaasta jooksul tekkivate süsinikuneutraalsete toodete süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise kvoodid igal aastal 3 kuu jooksul pärast kalendriaasta lõppu.
8. CO2e heitkoguste arvutused võivad muutuda Shell Lubricants spetsifikatsioonide muudatuste, heitekoefitsientide muutuste tõttu või muudel põhjustel.

[1] CO2e (süsinikdioksiidi ekvivalendina) heide tähendab – CO2, CH4, N2O heide.
[2] Ettevõtted, kus Royal Dutch Shell plc omab otseselt ja kaudselt investeeringuid, on eraldi juriidilised isikud. Selles dokumendis kasutatakse mõnikord “Shell”, “Shell Group” ja “Royal Dutch Shell” mugavuse huvides, kui viidatakse Royal Dutch Shell plc-le ja selle tütarettevõtetele üldiselt. Samuti kasutatakse sõna “meie” ka Royal Dutch Shell plc ja selle tütarettevõtete või nende heaks töötavate isikute kohta. Neid termineid kasutatakse ka juhul, kui konkreetse üksuse või üksuste tuvastamine ei ole kasulik. Selles pressiteates kasutatud „tütarettevõtted”, „Shelli tütarettevõtted” ja „Shelli ettevõtted” osutavad üksustele, mille üle omab Royal Dutch Shell plc kas otseselt või kaudselt kontrollib.
[3] Shelli “Neto süsinikujälg”, hõlmab Shelli süsinikdioksiidi heitkoguseid meie energiatoodete tootmisel, meie tarnijate süsinikdioksiidi heitkoguseid selle energia tootmisel ja klientide süsinikdioksiidi heitmeid, mis on seotud nende müüdavate energiatoodete kasutamisega. Shell kontrollib ainult enda heitkoguseid. Kuid selleks, et toetada ühiskonda Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamisel, on meie eesmärk aidata neil tarnijatel ja tarbijatel samuti heitkoguseid vähendada. Termini Shell “Neto süsinikujälg” kasutamine on mõeldud ainult mugavuse huvides ja see ei tähenda, et need heitkogused oleksid Shelli või selle tütarettevõtete heitkogused.