SHELL LUBRICANTS CARBON NEUTRAL ATRUNAS GARĀ FORMA

1. Pirms CO2 ekvivalenta (CO2e) emisiju[1] kompensēšanas, Shell[2] rekomendē Klientam, pirmkārt, izvairīties un, otrkārt, samazināt CO2e emisiju, un kompensēt CO2e emisiju tikai gadījumos, kad iepriekš minētās iespējas nav praktiski īstenojamas. To var panākt, izmantojot pēc iespējas mazāk degvielas, piemēram, izmantojot (daļēji) elektriskos transportlīdzekļus, uzlabojot transportlīdzekļu energoefektivitāti un uzlabojot vadītāja uzvedību. Šobrīd var nebūt iespējams pilnībā izvairīties no vai samazināt CO2e emisiju. Tāpēc Shell piedāvā iespēju kompensēt atlikušo CO2e emisiju, iegādājoties CO2 kredītus, lai līdzsvarotu visu Shell Lubricants Carbon Neutral produktu emisiju visā aprites ciklā.
2. Termins “CO2 neitrāls” nozīmē, ka Shell ir iesaistījies darījumā, kur CO2 daudzums, kas ir ekvivalents ar Shell Lubricants izstrādājumu izejvielu ieguvi un iepriekšēju apstrādi, smērvielu ražošanu, iepakošanu, izplatīšanu, lietošanu un lietoto materiālu apstrādi dzīves cikla beigās saistītā CO2 daudzumam, ticis izvadīts no atmosfēras dabiskā procesā vai emisija tikusi novērsta, izvairoties no dabisko ekosistēmu noārdīšanās.
3. CO2e emisija ir aprēķināta, reizinot Klienta iegādāto Shell Lubricants Carbon Neutral izstrādājumu litru skaitu attiecīgajā tirgū ar piemērojamiem emisijas faktoriem.
4. Pašlaik nav pieejami standarta emisijas koeficienti vai produktu kategorijas noteikumi, lai raksturotu emisiju visā smērvielu aprites ciklā. Tādēļ Shell dzīves cikla novērtējuma (LCA) aprēķinu pamatā ir emisijas faktori, kas parasti tiek iegūti no šādiem avotiem: Shell iekšējie pētījumi, ārējie konsultanti, atzītas aprites cikla informācijas datubāzes un publiski pieejama literatūra. Aprēķinot Shell Lubricants pilna dzīves cikla emisiju CO2e, tika piemēroti valstu un starptautiskie standarti, kā arī nozares paraugprakse. Pamatā esošais modelis ir neatkarīgi kritiski izvērtēts un saistītos procesus ir pārskatījusi akreditēta ārējā kontroles iestāde.
5. Izmantojot verificētus CO2 kredītus, Shell kompensē CO2e emisiju, kas rodas no visā Shell Lubricants dzīves ciklā. CO2 kredīts atspoguļo izvairīšanos no 1 tonnas CO2 vai tā izvadīšanu no atmosfēras. Valdības un uzņēmumi tirgojas ar šiem kredītiem. Lai nodrošinātu CO2 kredītu kvalitāti un integritāti, pastāv stingra trešo pušu standartu, pārbaudes procesu un reģistru programma.
6. Shell un tā meitasuzņēmumi neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kaitējumu vai izdevumiem, kas radušies, aprēķinot CO2 kompensācijas rādītājus.
7. Oglekļa kredītus var uzskaitīt tikai vienu reizi; Shell nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas, ka piedāvātā CO2 kompensācija atbildīs jebkādām ziņošanas standartu prasībām vai pienākumiem, kas ir spēkā 2021. gada 23. februārī, piemēram, saskaņā ar GHG protokolu vai ISO 14064. Shell var izmantot CO2 kompensācijas rādītājus, lai aprēķinātu ikgadējos rezultātus tā Neto oglekļa pēdas[3] mērķa sasniegšanā. Shell atceļ CO2 kredītus, kas saistīti ar kopējo kalendārā gada laikā radīto CO2e emisiju no CO2 neitrāliem produktiem, katru gadu, 3 mēnešus pēc kalendārā gada beigām.
8. CO2e emisijas aprēķini var mainīties Shell Lubricants specifikāciju, emisijas faktoru vai citu izmaiņu rezultātā.

[1] “CO2e (CO2 ekvivalents) emisija” ir CO2, CH4, N2O emisija.
[2] Uzņēmumi, kuros Royal Dutch Shell plc tieši un netieši pieder ieguldījumi, ir atsevišķas juridiskas personas. Šajā dokumentā “Shell”, “Shell Group” un “Royal Dutch Shell” dažreiz tiek lietoti ērtības labad, atsaucoties uz Royal Dutch Shell plc un tā meitasuzņēmumiem kopumā. Tāpat vārdi “mēs”, “mums” un “mūsu” tiek lietoti, lai apzīmētu Royal Dutch Shell plc un tā meitasuzņēmumus kopumā vai tos, kas strādā uzņēmuma labā. Šos terminus izmanto arī gadījumos, kur nav lietderīgi identificēt konkrēto saimniecisko vienību vai vienības. Termini “meitasuzņēmumi”, “Shell meitasuzņēmumi” un “Shell uzņēmumi” lietoti šajā paziņojumā presei, atsaucoties uz saimnieciskajām vienībām, ko tieši vai netieši kontrolē Royal Dutch Shell.
[3] Shell “Neto CO2 pēda”, kas ietver Shell radīto CO2 emisiju mūsu energoproduktu ražošanā, mūsu piegādātāju CO2 emisiju, piegādājot enerģiju ražošanas vajadzībām, un mūsu klientu CO2 emisiju, kas saistīta ar viņu lietotajiem energoproduktiem, ko mēs pārdodam. Shell kontrolē tikai savu emisiju. Tomēr, lai atbalstītu sabiedrību Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanā, mūsu mērķis ir palīdzēt piegādātājiem un patērētājiem samazināt viņu radīto emisiju. Termins Shell “Neto CO2 pēda” lietots tikai ērtības labad un nenozīmē, ka tā ir Shell vai tā meitasuzņēmumu emisija.