Privātuma politika

Privātuma politika

AS Jungent Latvia privātuma politika

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Šīs privātuma politikas, turpmāk – Politikas, mērķis ir sniegt vispārīgu informāciju jebkurai fiziskai personai, tai skaitā juridisko personu pārstāvjiem, par to, kādus personas datus AS Jungent Latvia, reģistrācijas numurs 40003291249, turpmāk – Sabiedrība, apstrādā, kādam mērķim tas tiek darīts, kāds ir apstrādes juridiskais pamats, kā arī atspoguļotas datu īpašnieku (fizisko personu) tiesības kontrolēt savus datus.
2. Šī Politika attiecināma uz:
1. Sabiedrības klientiem, kas izmanto pakalpojumus;
2. Sabiedrības sadarbības partneriem un datu apstrādātājiem, to darbiniekiem, pārstāvjiem un tml.;
3. Sabiedrības organizēto lotereju un konkursu dalībniekiem;
4. Sabiedrības biroja un noliktavas telpu apmeklētājiem;
5. Sabiedrības uzturētās interneta mājas lapas un sociālo tīklu kontu apmeklētājiem.
3. Sabierība apstrādā:
1. personas datus, kurus fiziskā persona pati nodevusi Sabiedrībai (t.sk.piedaloties loterejās, iesniedzot Sabiedrībai pieprasījumus, nosūtot Sabiedrībai CV, veicot preču pirkumu, u.c.)
2. personas datus, ko Sabiedrība iegūst no trešajām personām līguma sagatavošanas, noslēgšanas, izpildes rezultātā.
4. Sabiedrība var apstrādāt personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja datu subjekts (fiziskā persona) tam piekritis.
5. Personas dati Sabiedrībā tiek apstrādāti saskaņā ar šo Politiku, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības atbilstošjiem normatīvajiem tiesību aktiem un citiem Sabiedrības iekšējiem aktiem, kas nosaka kārtību kādā tiek apstrādāti un aizsargāti fizisko personu dati.
6. Sabiedrībai ir tiesības izstrādāt atsevišķus paziņojumus un politikas par datu apstrādi dažādām datu subjektu kategorijām un apstādes mērķiem.
7. Politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē datu subjekts sniedz personas datus (interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti un/vai uzglabāti.

2. DEFINĪCIJAS

1. Politikā izmantotās definīcijas:
1. Personas dati – ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemērām, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru, vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes identifikatoriem;
2. Personas datu apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot vai izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana, iznīcināšana;
3. Datu subjets – fiziska persona, kuras personas datus apstrādā Sabiedrība;
4. Datu pārzinis – Sabiedrība;
5. Datu apstrādātājs – persona (juridiska vai fiziska persona, ne Sabiedrības darbinieks), kurai Sabiedrība ir uzdevusi apstrādāt personas datus un ir noslēgusi rakstveida līgumu par datu apstrādi.
6. Sīkdatnes (sīkfaili, jeb cookies) – ir nelielas teksta datnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati), kas tiek izveidotas un saglabātas klienta ierīcē (datorā, planšetdatorā, telefonā u.c.), apmeklējot interneta vietnes (mājaslapas).

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

1. Sabiedrība apstrādā visus personas datus atbilstoši šādiem principiem:
1. personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un pārredzamā veidā;
2. dati tiek ievākti un apstrādāti tikai tādā apjomā, kas nepieciešams apstrādes leģitīmā mērķa sasniegšanai;
3. apstrādājamie personas dati ir precīzi un, ja nepieciešams, atjaunināti; neprecīzi vai nepilnīgi dati tiek laboti vai dzēsti.
4. personas dati netiek uzglabāti ilgāk nekā nepieciešams;
5. personas dati tiek apstrādāti tikai konkrētam, skaidram un likumīgam mērķim un tikai atbilstoši tam mērķim, kāda sasniegšanai tie tika iegūti;
6. Sabiedrībā tiek nodrošināta atbilstoša personas datu drošība.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESIKIE PAMATI

1. Līgumu noslēgšana un izpilde – Sabiedrība apstrādā datu subjekta personas datus, lai sagatvotu līgumu (līgumprojektu), noslēgtu līgumu un nodrošinātu godprātīgu ar līgumu uzņemto saistību izpildi.
2. Sabiedrības juridiskā pienākuma izpilde – Sabiedrībai ir pienākums apstrādāt datu subjekta personas datus gadījumos, kad to paredz spēkā esošs normatīvais tiesību akts (piemērām, saistībā ar grāmatvedības vešanu un nodokļu administrēšanu).
3. Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošana – Sabiedrības leģitīmo interešu pamatā ir Sabiedrības vēlme efektīvi pārvaldīt uzņēmumu, pārdot preces un pakalpojumus, uzlabot un nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus, kā arī Sabiedrības iekšējo procesu izveidošana un uzturēšana. Sabiedrībai ir tiesības apstrādāt datu subjektu personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu un mērķu sasniegšanu.
4. Datu subjekta piekrišana – Atsevišķos gadījumos personas dati var tikt aptrādāti pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu (konkursi, loterejas, CV). Datu subjekts pats dod piekrišanu personas datu apstrādei noteiktam mērķim. Sabiedrībā neizmanto personas datus citiem mērķiem, nekā norādīts pie piekrišanas saņemšanas. Datu subjekta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts un atsaukts jebkurā brīdī. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

5. LEĢITĪMĀS INTERESES

1. Komercdarbības veikšana;
2. Datu subjekta identitātes pārbaude pirms līguma noslēgšanas;
3. Ar līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšana;
4. Jaunu darbinieku piesaiste un atlases konkursu organizēšana;
5. Nepamatotu finansiālu risku, kas saistīti ar komercdabību, novēršana;
6. Datu subjektu pieteikumu un iesniegumu par sadarbību, preču pirkšanu saglabāšana – komercdarbības nepārtrauktības nodrošināšanai.
7. Sabiedrības uzturēto interneta vietņu (sociālo tīklu profilu) lietojuma analizēšana un uzlabojumu izstrādāšana.
8. Darbību, kas vērstas uz klientu noturēšanu veikšana;
9. Preču un pakalpojumu klāsta paplašināšana un attīstīšana;
10. Savu preču un pakalpojumu reklamēšna;
11. Ziņojumu par līguma izpildes gaitu, izmaiņām līgumos un citos saistošajos normatīvajos aktos nosūtīšana klientiem;
12. Krāpniecības novēršana;
13. Korporatīvās pārvaldībasm, finanšu un biznesa uzskaites un analītikas nodrošināšana;
14. Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
15. Pakalpojumu sniegšanas, preču pārdošanas un piegādes efektivitātes nodrošināšana;
16. Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana;
17. Maksājumu un parādu administrēšana;
18. Vēršanās valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
19. Savas darbības atspoguļošana, tēla veidošana un uzlabošana sabiedrībā;

6. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN DATU KATEGORIJAS

1. komercdarbības nodrošināšana, uzturēšana un uzlabošana;
2. biznesa plānošana un analīze (t.sk. statistika, uzskaite, efektivitātes mērīšana, pētījumu veikšana, atskaišu sagatavošana un tml.)
3. pakalpojumu sniegšana un preču pārdošana (t.sk. personu identificēšana, līgumu sagatavošana un noslēgšana, preču piegāde, preču un pakalpojumu uzlabošana, uzņēmuma tēla veidošana u.c.);
4. darba tiesisko attiecību nodrošināšana ar darbiniekiem, lietvedības uzturēšana;
5. grāmatvedības vešana;
6. nodokļu administrēšana;
7. Sabiedrības ekonomisko interešu aizsardzība;
8. klientu apkalpošana un noturēšana;
9. mārketinga pasākumu un projektu plānošana un realizēšana;
10. līgumu slēgšana un izpilde;
11. pareizas informācijas saglabāšana un datu pareizības nodrošināšana;
12. garantijas saistību izpilde;
13. IT sistēmu izmantošana komercdarbības nodrošināšanai;
14. IT sistēmu drošība un administrēšana;
15. krāpniecības novēršana;
16. īpašuma drošība;
17. prettiesku nodarījumu novēršana un atklāšana;
18. materiālo zaudējumu novēršana;
19. kārtības uzraudzība un nodrošināšana;
20. transporta pakalpojumu nodrošināšana.

7. SĪKDATNES (COOKIES).

Sabiedrības mājas lapā oil.jungent.eu sīkdatnes tiek izmantotas lapas funkcionalitātes nodrošināšai. Mūsu izmantoto sīkfaili:
1. Sesijas sīkfaili: mēs izmantojam sesijas sīkfailus, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu.
2. Preferences sīkfaili: mēs izmantojam preferenču sīkfailus, lai atcerētos jūsu preferences un dažādus iestatījumus.
3. Drošības sīkfaili: Mēs izmantojam drošības sīkfailus drošības nolūkos.
4. Reklāmas sīkfaili: Reklāmas sīkfaili tiek izmantoti, lai sniegtu jums reklāmas, kas var būt saistītas ar jums un jūsu interesēm.

8. SABIEDRĪBAS APSTRĀDĀTIE DATI

Atkarībā no datu apstrādes mērķa Sabiedrība apstrādā šādus personas datus:
Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, maksājuma informācija (bankas konts), automašīnas reģ. numurs, profesionālie dati (izglītība, amats, darba vieta), dati, kurus datu subjekts pats paziņo Sabiedrībai, kā arī citi personas dati, kas nepieciešami Sabiedrības leģitīmo mērķu sasniegšanai.

9. PERSONAS DATU GLABĀŠANA

1. Sabiedrībai ir tiesības glabāt personas datus līdz:
1. datu subjekta piekrišanas atsaukšanai;
2. Sabiedrības leģitīmo interešu realizācijai;
3. personas datu glabāšanas termiņa, kas noteikts normatīvajos aktos, beigām;
4. līgumsaistību izpildei/līguma termiņa beigām;
5. personas datu izmantošanas mērķa sasniegšanai;
2. Katrai personas datu kategorijai vai dokumentam, kurā ietverti personas dati, ir noteikti atšķirīgi glabāšanas termiņi.
3. Kad glabāšanas termiņš notecējis, Sabiedrība drošā veidā dzēš personas datus vai padara tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, tādā veidā lai tos nevarētu saistīt ar konkrētu datu subjektu.

10. PERSONAS DATU APSTRĀDE

1. Sabiedrība neveic automatizētus lēmumus attiecībā uz datu subjektu personas datu apstrādi.
2. Pieeja personas datiem tiek piešķirta tikai tām personām, kurām šie personas dati nepieciešami darba pienākumu veikšanai.
3. Sabiedrība vienmēr pati cenšas apstrādāt personas datus atbilstoši augstāk norādītajiem mērķiem un tiesiskajiem pamatiem.
4. Atsevišķos gadījumos Sabiedrība personas datus var nodot datu apstrādātājiem, kas sniedz pakalpojumus Sabiedrībai, lai Sabiedrība varētu nodrošināt savu leģitīmo interešu ievērošanu. Datu apstrādātāji veic personas datu apstrādes darbības, pamatojoties uz ar Sabiedrību noslēgtu rakstisku līgumu. Sabiedrības izvēlētie datu apstrādātāji garantē nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos datu aizsardzības pasākumus, kā arī nodrošina, ka attiecīgie pasākumi tiek ievēroti un personas dati būtu drošībā un aizsargāti.
5. Sabiedrības partneri nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi, saskaņā ar Sabiedrības prasībām un tiesību aktiem, un neizmanto personas datus citos nolūkos, kā tikai līguma saistību izpildei, likumisko un leģitīmo interešu ievērošanai.
6. Sabiedrība var nodot personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.
7. Sabiedrība nenodod personas datus uz trešajām valstīm vai ārpus Eiropas Savienības dalībvalstīm un/vai Eiropas Ekomiskās zonas valstīm.

11. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

1. Sabiedrība nodrošina datu subjekta tiesību ievērošanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, kas reglamentē datu apstrādi un aizsardzību.
2. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā savu tiesību ietvaros vērsties pie Sabiedrības par savu datu apstrādi, rakstot uz latvia@jungent.eu vai vērsties Sabiedrībā klātienē: Antonijas ielā 24-9, Rīgā.
3. Sabiedrība, saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, pārliecināsies par datu subjekta identitāti, izvērtēs pieprasījumu un izpildīs to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
4. Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir datu subjektam šādas tiesības:
Piekļuve saviem datiem – datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Sabiedrības par to vai Sabiedrība apstrādā ar datu subjektu saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko Sabiedrība apstrādā. Vai arī pieprasīt izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.
Personas datu labošana – ja datu subjekts uzskata, ka informācija par to ir nepareiza vai nepilnīga, datu subjektam ir tiesības lūgt Sabiedrībai to izlabot.
Piekrišanas atsaukšana – ciktāl Sabiedrība apstrādā datu subjekta personas datus, pamatojoties uz piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgām interesēm – datu subjektam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādā pamatojoties uz Sabiedrības likumīgajām interesēm. Sabiedrība turpinās apstrādāt datu subjekta personas datus (datu subjekta iebilduma gadījumā) , ja tai būs pārliecinoši iemesli turpināt datu apstrādāšanu. Lai īstenotu minētās tiesības, datu subjektam ir jāiesniedz Sabiedrībai rakstveida iesniegums.
Apstrādes ierobežojums – noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Gadījumā, ja datu subjekts pieprasīs, lai tā datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt datu subjekta iespējas saņemt Sabiedrības pakalpojumus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, datu subjektam ir jāiesniedz Sabiedrībai rakstveida iesniegums.
Dzēšana – noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības pieprasīt Sabiedrībai dzēst tā personas datus, tomēr tas neattiecās uz gadījumiem, kad likums pieprasa sabiedrībai saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, datu subjektam ir jāiesniedz Sabiedrībai rakstveida iesniegums.
Datu pārnesamība – datu subjektam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko datu subjekts ir sniedzis Sabiedrībai, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana notiek automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, datu subjektam ir jāiesniedz Sabiedrībai rakstveida iesniegums.
1. Datu subjektam ir tiesības nesniegt Sabiedrībai savus personas datus. Ja datu subjekts izvēlēsies nesniegt Sabiedrībai savus personas datus, pastāv iespēja, ka Sabiedrība nevarēs īstenot iepriekš minētos mērķus, kā arī var tikt ierobežota iespēja sniegt datu subjektam pakalpojumus un noslēgt vai izpildīt līgumus.
2. Datu subjekta tiesību izmantošana un Sabiedrības rīcība pēc datu subjekta pieprasījuma par tā tiesību izmantošanu ir atkarīga no datu apstrādes tiesiskā pamata, un Sabiedrībai saistošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

12. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

1. Sabiedrība nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Sabiedrība pielieto dažādus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, ievērojot mūsdienu modernās tehnoloģijas, piemērām, izmantojot ugunsmūrus un datu šifrēšanu.
2. Līdztekus Sabiedrība iesaka datu subjektiem ievērot vispārīgos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī datu subjekta privāto datu aizsardzības un glabāšanas prasības. Sabiedrība nav atbildīga par nesankcionētu piekļuvi datu subjekta personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis paša datu subjekta vainas vai nolaidības dēļ.

13. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

1. Datu subjekts ar Politiku var iepazīties www.jungent.lv un Sabiedrības birojā: Antonijas ielā 24-9, Rīgā.
2. Ievērojot normatīvajos aktos reglamentēto, Sabiedrība ir tiesīga grozīt šo Politiku pēc saviem ieskatiem.
3. Ja datu subjektam ir jebkādi jautājumi par šo Politiku vai par tā personas datu apstrādi Sabiedrībā, datu subjekts var sazināties ar Sabiedrību, rakstot uz e-pastu: latvia@jungent.eu.
4. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Sabiedrībai, vai nepieciešamības gadījumā – Datu Valsts Inspekcijai (www.dvi.goc.lv).

14. Sabiedrības kontaktinformācija:

AS Jungent Latvia
Reģ. Nr. 40003291249
Juridiskā adrese: Ieroču iela 14-24, Rīga, LV-1013 Tālrunis: +371 67365777
E-pasts: latvia@jungent.eu
https://www.jungent.eu/