Privatumo politika

Privatumo politika

PRIVATUMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA
Bendra informacija
UAB „Jungent Lietuva“ (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
Juridinio asmens kodas: 111465368
Buveinės adresas: „, Ukmergės 283, Vilnius, LT-06313,
Tel.: +370 5 2780230,
Fax: +370 5 2757074,
el. p.: informacija@jungent.eu.

Prižiūrinčiosios institucijos:

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale. UAB “Jungent Lietuva” asmens duomenys tvarkomi ir teikiami atitinkamoms institucijoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės įstatymais ir teisės aktais.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per mūsų svetainę (-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES)
.
Klientų fizinių asmenų duomenys, asmens ar identifikacijos kodai, kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai) – kaupiami, tvarkomi ir naudojami užsakymams, sutartims su klientais, prekių pristatymui, sąskaitoms ir kitiems tiesiogiai su paslaugų teikimu klientams susijusiems tikslams, taip pat siekiant sukaupti duomenis apie klientų užsakymus ir klientų poreikius.

Duomenų rinkimo ir kaupimo tvarka:

Duomenys apie klientus renkami su klientų sutikimu gaunant duomenis iš klientų ir surenkant viešai prieinamus duomenis.

Surinkti klientų duomenys ar jų dalis suvedami į Bendrovės apskaitos sistemą, kiek tai reikalinga bendrovės apskaitos tikslams įgyvendinti.

Asmens duomenys Bendrovėje saugomi ne ilgiau nei reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir ištrinami, kai nebėra reikalingi. Kas du metus surinkti ir kaupiami duomenys yra papildomai peržiūrimi ir nereikalingi ir teisės aktais nenumatyti privalomai saugoti teisės aktuose nustatytais terminais duomenys yra ištrinami.

Asmens duomenys gali būti archyvuojami, kai teisės aktai numato dokumentų, kuriuose numatyti asmens duomenys, saugojimo terminus, imantis priemonių, kad asmens duomenys būtų apsaugoti ir užtikrintas jų konfidencialumas.

Bendrovė, vykdydama įvairias pardavimų skatinimo akcijas ar organizuodama konkursus, taip pat naudojasi trečiųjų šalių pateikiamomis duomenų bazėmis, už kurių duomenų rinkimą ir tvarkymą atsakingos trečiosios šalys. Bendrovė informacijos ir kitų duomenų, gautų iš trečiųjų šalių, niekur neišsaugo ir nekaupia.

Asmenys, apie kuriuos asmens duomenys renkami, kaupiami, saugomi ir/ar naudojami (toliau – Duomenų subjektai), turi teisę:

Gauti informaciją, kokie jų duomenys ir kokiu tikslu renkami ir tvarkomi, iš kokių šaltinių jie gauti, jei šaltinius įmanoma identifikuoti. Vieną kartą per metus duomenys asmeniui teikiami nemokamai, jei prašomų duomenų apimtis neviršija tvarkomų duomenų suvestinės apimties pateikimo. Dažnesni prašymai ar, jei prašomų duomenų apimtis viršija tvarkomų duomenų suvestinės apimtį, teikiami, sumokėjus tokių duomenų parengimo ir pateikimo administracines išlaidas.

Teikti prašymus ištaisyti netikslius, pakeisti, sunaikinti duomenis. Ištaisius, pakeitus, sunaikinus duomenis pagal Duomenų subjektų prašymą, Duomenų subjektai informuojami apie duomenų ištaisymą, pakeitimą ar sunaikinimą.

Raštu ar el. paštu, sudarančiu galimybę identifikuoti siuntėją, atšaukti savo sutikimą leisti rinkti, kaupti asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos iki sutikimo atšaukimo teisėtai surinktų duomenų tvarkymui.

Fiziniai asmenys turi teisę neatlygintinai susipažinti su bendrovėje esančiais jo duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Fiziniai asmenys gali susipažinti renkamais asmens duomenimis kreipdamiesi tiesiogiai į UAB „Jungent Lietuva”, Ukmergės 283, Vilnius, LT-06313, Tel.: +370 5 2780230, Fax: +370 5 2757074, el. p.: informacija@jungent.eu. UAB „Jungent Lietuva“, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos raštu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.

Skolininkų duomenų rinkimo ir kaupimo tvarka bei skundų teikimas:

UAB “Jungent Lietuva” fiziniams asmenims-klientams delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie kliento tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) kliento informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo.

Fiziniai asmenys gali susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į kreditų biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle.

Fiziniai asmenys turi teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus daugiau: www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba aukščiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.