Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Privaatsuse ja küpsiste poliitika

Privaatsuspoliitika

Käesolevas privaatsusteates (edaspidi: Privaatsusteade) selgitame, kuidas ja milliseid isikuandmeid Jungent Estonia OÜ (Jungent) töötleb, kui sõlmite meiega Lepingu, kasutate meie Teenuseid või olete meie Teenustega muul moel seotud (nt Saadetise Saaja), külastate Jungenti kodulehte, osalete meie kampaaniates või võtate meiega ühendust. Privaatsusteates kasutatakse samu mõisteid kui Tüüptingimustes.

Vastutav töötleja

Privaatsusteates nimetatud isikuandmete vastutav töötleja on Jungent Estonia OÜ (registrikood 12018324, aadress Paldiski mnt 11, Tallinn 10137, Eesti Vabariik. Veebileht www.jungent.eu).

Privaatsusteate muutmine

Teie isikuandmete kaitsmine on meile tähtis, mistõttu vaatame aeg ajalt Privaatsusteate üle ja vajadusel muudame seda. Kõikidest isikuandmete kasutamisega seotud muudatustest, nagu ka sellest, kui muudetakse või ajakohastatakse vastavaid õigusakte ja reegleid (sh Privaatsusteadet) teavitame läbi Jungenti kodulehe www.jungent.eu. Kui te ei nõustu muudetud Privaatsusteatega, peaksite lõpetama oma isikuandmete meile edastamise. Kui jätkate isikuandmete edastamist siiski ka pärast uue Privaatsusteate jõustumist, nõustute muudatustega ning muudetud Privaatsusteade on teile siduv.

Kelle ja milliseid isikuandmeid töötleme

Isikuandmed on igasugune teave, mida saab isikuga seostada. Andmete kategooriad, mida Jungent peamiselt, kuid mitte ainult, kogub ja töötleb, samuti nende töötlemise eesmärk nagu ka säilitamine on järgmised:

Andmetüüp Õiguslik alus Andmete töötlemise

eesmärk

Kaua andmeid

säilitame

Kliendi, Saatja, Saaja ja Vedaja isiku tuvastamise andmed

(nt nimi, isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Seadus

Teenuse osutamine Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni,

kuid mitte enam kui 7 aastat

Kliendi, Saatja, Saaja ja Vedaja kontaktandmed

(nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress)

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Seadus

Teenuse osutamine Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni,

kuid mitte enam kui 7 aastat

Kliendi, Saatja, Saaja ka Vedaja asukoha andmed Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Seadus

Teenuse osutamine Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni,

kuid mitte enam kui 7 aastat

Kliendi kasutajakonto andmed Jungenti tellimiskeskustes domeenil jungent.eu (kasutajanimi, salasõna,

nimi, telefoninumber, e-posti aadress, tehingute ajalugu)

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks Teenuse osutamine Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni,

kuid mitte enam kui 7 aastat

Kliendi makseandmed Lepingu täitmiseks.

Seadus

Teenuse osutamine Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni
Kui Saadetist ei võta vastu Saaja, siis Saadetist vastuvõtva isiku nimi Lepingu täitmiseks.

Õigustatud huvi, nõusolek

Saadetise kohaletoimetamise

tõendamiseks

Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni
Andmed Vedaja seaduskuulekuse ja usaldusväärsuse kohta

(nt kehtivad väärteo- ja kriminaalkaristuse andmed)

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Õigustatud huvi

Teenuse osutamise turvalisus

ja usaldusväärsus

Kuni Vedajaga sõlmitud lepingu

lõppemiseni

Suhtlusandmed, näiteks Jungent poolt salvestatavad audiovisuaalsed

(so heli- ja videosalvestised) andmed, mida kogutakse kui helistad

Jungent-le või kui külastad Jungent asukohti (kontor või ladu ), samuti muud suhtlusandmed, mida kogutakse kui

külastad näiteks Jungent poolt korraldatud üritusi või osaled tagasiside

või rahulolu uuringutes või küsitlustes.

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Õigustatud huvi

Teenuse osutamine.

Turvalisuse ja usaldusvääruse

tagamiseks.

Teenuste arendamiseks

Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni
Andmed kampaanias osalemise kohta, sh osaleja kontaktandmed

ja muu esitatud teave

Lepingu täitmiseks.

Nõusolek

Kampaania läbiviimiseks,

müügiedenduseks

Kuni kampaania läbiviimiseni või

nõusoleku  tagasivõtmiseni

Meiega kontakteerumisel kontakteerunud isiku kontaktandmed

ja muu esitatud teave (nt tagasiside)

Nõusolek Päringute töötlemiseks ja

neile vastamiseks.

Teenuste arendamiseks

Kuni nõusoleku tagasivõtmiseni
Jungent Kodulehe kasutamisel seadme andmeid jms Nõusolek Jungent Kodulehe arendamiseks ja

kohandamiseks.

Tehniliste probleemide tuvastamiseks

ja lahendamiseks.

Teenuste arendamiseks

Kuni nõusoleku tagasivõtmiseni

Milliseid andmeid me sinult küsime

Võime küsida järgmist informatsiooni:

  • nimi
  • kontaktinfo koos e-posti aadressiga
  • kauba kohaletoimetamisaadressi
  • ettevõtte nime ja  registreerimise numbrit
  • kasutame lehe külastusinfo jälgimist läbi Google Analytics’i

Milleks me isikuandmeid töötleme

Me töötleme Kliendi, Saatja ja Saaja isikuandmeid Kliendile Teenuse osutamiseks, s.o Saadetiste vastuvõtmiseks, maksete teostamiseks, sorteerimiseks, veoks, tollimiseks ja kättetoimetamiseks.

Me töötleme kampaanias osalejate isikuandmeid kampaania läbiviimiseks ning meiega kontakteerunud isikute isikuandmeid päringute töötlemiseks ja neile vastamiseks. Rahulolu-uuringu eesmärgiks on koguda tagasisidet ja kaardistada sihtrühmade rahulolu meie poolt pakutavate Teenustega, mistõttu töötleme andmeid ka sellel eesmärgil. Saadetud tagasisidet kasutame me ka oma Teenuste arendamiseks. Samuti võime teie kontaktandmeid kasutada teile vajaliku teabe edastamiseks.

Jungent Kodulehe külastamisel automaatselt kogutud teavet kasutame Jungent Kodulehe arendamiseks ja kohandamiseks, tehniliste probleemide tuvastamiseks ja nende lahendamiseks, kasutusstatistika tegemiseks ja muudeks eesmärkideks, et oma tegevust parandada.

Kui te olete liitunud meie uudiskirja saajatega, kasutame teie kontaktandmeid teile erinevate pakkumiste esitamiseks. Teil on igal ajal õigus meie pakkumiste saamisest loobuda.

Muudel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid ainult teie eelneval nõusolekul.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame

Töötleme isikuandmeid nii vähe kui võimalik. Üldjuhul säilitame isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks (vt ülal), arvestades sealjuures seaduses sätestatud nõudeid (nt raamatupidamise seadus), või seni, kuni see on vajalik meie seaduslike huvide kaitsmiseks (nt nõuete esitamiseks või nende eest kaitsmiseks). Nõusoleku alusel antud isikuandmeid võime töödelda kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Kuidas me isikuandmeid kogume

Üldiselt edastate te oma isikuandmed meile ise. See võib toimuda uue kliendilepingu sõlmimise käigus, hinnapäringu tegemise või saadetise edastamise käigus, E-teeninduses, e-kirja vahendusel või vastavalt teiega sõlmitud või sõlmitavale Lepingule, samuti meie kampaaniates osalemisel või meiega kontakteerumisel.

Jungent kodulehe kasutamisel kogume me teatud teavet automaatselt.

Saadetise Edastamiseks vajalikud Saaja isikuandmed saame me tavaliselt Kliendilt või Saatjalt. Lepingu sõlmimisega kinnitab Klient, et tal või Saatjal on õigus meile Saaja isikuandmeid edastada ja meil on õigus neid käesolevas Privaatsusteates kirjeldatud viisidel töödelda.

Kellele me isikuandmeid edastame

Me edastame teie isikuandmeid ainult järgmistele isikutele:

  1. Meie alltöövõtjatele, keda me kasutame Teenuse osutamisel (nt Vedaja). Me jääme alltöövõtjaid kasutades igati vastutavaks teie isikuandmete töötlemise eest
  2. Isikutele ja asutustele, kellele see on vajalik Kliendile valitud Teenuse osutamiseks (nt kindlustusandjatele, tollile, makseasutustele. Me edastame sellistele isikutele ja asutustele ainult selliseid isikuandmeid ja ainult sellises ulatuses nagu see on valitud Teenuse osutamiseks või seaduse kohaselt vajalik)
  3. Isikutele, kellele isikuandmete edastamine on nõutud seaduse alusel (nt järelevalveasutused)
  4. Isikutele, kellele see on vajalik meie huvide kaitseks (nt pettuste avastamiseks või uurimiseks, õigus- vm nõustamiseks).

Saatja kontaktandmed on nähtavad ka Saajale.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme

Rakendame asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks. Vaatamata sellele, et astume samme selle vältimiseks või vähendamiseks, võivad Pakisildile kantud andmed olla nähtavad ka kolmandatele isikutele.

Teie õigused

Teil on kõik isikuandmete kaitse seaduse järgsed õigused, eelkõige

–      õigus saada infot, kas Jungent töötleb teie isikuandmeid ning juhul, kui töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele ligipääs ja tutvuda nendega;

–      õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;

–      õigus saada oma isikuandmed, mida olete ise esitanud ning mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, sealjuures õigus taotleda andmete ülekantavust teisele teenusepakkujale;

–      õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, samuti õigus taotleda isikuandmete kustutamist. Selline õigus siiski puudub, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel;

–      õigus piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel;

–      õigus võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks;

–      õigus esitada vaie isikuandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui leiate, et teie isikuandmete töötlemine riivab teie õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel;

–      õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil.

Jungent võib keelduda teie poolt esitatud tutvumissoovi täitmisest juhul:

–      kui see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,

–      takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,

–      raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,

–      ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist,

–      kui andmed on kustutatud,

–      muudel seaduses ettenähtud juhtudel.

Kui te leiate, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

Küpsised

Küpsised (cookies) on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse teie arvutisse Kodulehtedelt, mida külastate. Küpsised võimaldavad ära tunda teie seadme kodulehtede külastamisel. Kodulehed kasutavad küpsiseid, et pakkuda teile isikupärasemat kasutuskogemust ja mugavamat navigeerimist. Näiteks võimaldavad küpsised meelde jätta teie eelistusi või jätta vahele igakordne Kodulehele sisselogimine.

Teil on võimalik muuta küpsiste seadeid ja kustutada küpsised oma veebilehitseja (Internet Explorer, Firefox, Chrome jms) seadistuste kaudu:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Jungent Kodulehel kasutatakse järgmist tüüpi küpsiseid: 

Küpsise nimi Küpsise kirjeldus
FORM_KEY Salvestab juhuslikult loodud võtme, mida kasutatakse võltsitud taotluste ärahoidmiseks.
PHPSESSID Teie seansi ID serveris.
GUEST-VIEW Võimaldab külastajatel oma tellimusi vaadata ja muuta.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Link teie ostukorvi ja vaatamise ajaloo teabe juurde, kui olete seda küsinud.
STF Teave toodete kohta, mida olete sõpradele e-postiga saatnud.
STORE Teie valitud poevaade või keel.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Näitab, kas kliendil on lubatud küpsiseid kasutada.
MAGE-CACHE-SESSID Lihtsustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et lehti kiiremini laadida.
MAGE-CACHE-STORAGE Lihtsustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et lehti kiiremini laadida.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Lihtsustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et lehti kiiremini laadida.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Lihtsustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et lehti kiiremini laadida.
SECTION-DATA-IDS Lihtsustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et lehti kiiremini laadida.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Lihtsustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et lehti kiiremini laadida.
X-MAGENTO-VARY Lihtsustab sisu vahemällu salvestamist brauseris, et lehti kiiremini laadida.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Hõlbustab sisu tõlkimist teistesse keeltesse.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Hõlbustab sisu tõlkimist teistesse keeltesse.

Kui küpsis on hädavajalik sellise teenuse osutamiseks, mida kasutaja on selgesõnaliselt taotlenud, ei ole teie nõusolek küpsise kasutamiseks vajalik

Kui teil peaks olema küsimusi, kommentaare või kaebusi seoses käesoleva Privaatsusteate või oma isikuandmete töötlemisega, siis võtke meiega Jungent Kodulehe kaudu ühendust.